יום שבת, 16 בספטמבר 2017

בין מחקר היסטורי לרומן היסטורי

פרופ׳ יאיר הופמן, אוניברסיטת תל אביב


פרופ׳ יאיר הופמן מגיב על רשימתו של ד״ר יגאל בן-נון על שפן בן אצליהו*

את רשימתו "שפן בן אצליהו, מחבר הסאגה ההיסטורית במקרא" (הארץ, תרבות וספרות יז באלול תשע"ז 8.9.17) מסיים יגאל בן-נון בהערה מתודולוגית חשובה ונכוחה בדבר החשיבות הרבה שעל ההיסטוריון ליחס ל"מיון הטקסטים על פי הסוגות הספרותיות שלהם". סיום זה הוא דוגמא מובהקת של  'נאה דורש ואין נאה מקיים' (תוספתא, חגיגה פרק ב הלכה א), משום שהוא עומד בסתירה מוחלטת לכל שכתוב לפניו.
הרשימה כולה היא דוגמא מובהקת לערבוב של שתי סוגות שונות לחלוטין זו מזו: מחקר היסטורי ורומן היסטורי בדיוני.  הסוגה הראשונה מיוסדת כל כולה על בדיקת מקורות, הערכתם, מיונם, במגמה להגיע לתמונה הקרובה ככל האפשר לאמת ההיסטורית (עם כל ההסתייגויות ממינוח זה). הסוגה השנייה אינה מחויבת לבחינה מדוקדקת של המקורות ואינה מתיימרת להבין את ההיסטוריה ולתארה כמו שעולה מן המקורות, אלא לספר סיפור בדיוני על רקע של תקופה היסטורית מסוימת. מן הספרות העברית די להזכיר את אהבת ציון של מאפו,  כבשת הרש של משה שמיר, ספריה של יוכי ברנדייס, לאחרונה (2016) ספרו המיוחד של דרור בורשטיין, טיט, ועוד ועוד.  סיום זה של רשימתו של בן-נון הזכיר לי את חתימת מגילת קוהלת: "סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם" (קהלת יב 13). היא עומדת בסתירה מוחלטת לכל שכתוב במגילה עד לסיומה המקורי, הסוגר מעגל עם פתיחת המגילה: "הבל הבלים אמר הקוהלת הכל הבל" (קהלת יב 8). כל שבא לאחר מכן בפרק יב הוא תוספת  שבאה להכשיר את הספר ולמתן את מסריו הקשים לעיכול למאמין בצדקת האל. ואולם חתימת ספר קוהלת היא של עורך מאוחר, ואילו סיום דבריו של בן-נון הוא של מחבר הרשימה כולה, שכאמור הוא נוהג בה ההפך הגמור מהמלצתו. 
לא בכדי אין בכל רשימתו של בן-נון אפילו ציטוט אחד מן המקרא! במקום זה יש סיפור בדיוני שבינו לבין מחקר היסטורי, וזה מה שבן-נון מתיימר להציג, אין ולא כלום. תקצר היריעה מלציין את כל הקביעות הדמיוניות וחסרות הבסיס שמעלה בן-נון. הטענה המרכזית כי "קשה לתאר את אירועים הרי גורל שהתרחשו ביהודה ללא התערבותם הפעילה של משפחת שפן הסופר". למה קשה? 
שפן נזכר בספרים מלכים ב' וירמיהו. בספר מלכים ב' נקשר שמו של שפן בסיפור מציאת 'ספר התורה' במקדש "בשנת שמונה עשרה למלך יאשיהו" (מל"ב כב 1), אותו ספר שמאז מחקרו של החוקר הגרמני דה וטה (1806) נחשב במחקר לגרעין של ספר דברים. שפן מתואר בסיפור כשליח של המלך "אל חלקיהו הכהן הגדול" (פס' 3) במקדש, וחלקיהו מספר לשפן "ספר התורה מצאתי בבית ה' ויתן חלקיהו את הספראל שפן ויקראהו" (פס' 8). שפן הסופר קורא את הספר בפני המלך (פס' 10), אשר למשמע התוכחות שבספר קורע את בגדיו (פס' 11), שולח משלחת, בתוכה שפן, לחולדה הנביאה (פס' 14) ומבקש ממנה שתבקש את רחמי האל. חולדה מודיעה למלך את דבר ה': עונשה של  ירושלים בוא יבוא, אך כיון שיאשיהו נכנע בפני ה' למשמע דברי הספר  העונש יידחה, "ולא תראינה עיניך בכל הרעה אשר אני מביא על המקום הזה" עד כאן איזכורו של שפן. בכל הסיפור בהמשך (כג 27-1) אין זכר לשפן! יאשיהו  (ולא שפן) מכנס את 'כל העם' קורא בפניהם את הספר וכורת ברית עם העם,  ומבצע רפורמה פולחנית עקובה מדם. חלקיהו הכהן הגדול ואנשיו הכוהנים (ולא שפן הסופר!) מסלקים "מהיכל ה' את כל הכלים העשוים לבעל ולאשרה ולכל צבא השמים " (פס' 4), מזבחות לאלילים ובמות שבהם עבדו ליהוה נהרסים בכל "ערי יהודה ומסבי ירושלים" לרבות "המזבח אשר בבית אל" (פס' 15) וכוהניהם נטבחים.  בכל אלו אין זכר לשפן. בספר ירמיה  נזכרים כמה מצאצאיו של שפן "אחיקם בן שפן" (יר' כז 24), "אלעשה בן שפן" (כט 3), "גמריהו בן שפן" (לו 10, 11, 12). בפרקים לט-מא מסופר על  "גדליהו בן אחיקם בן שפן" שמונה על ידי מלך בבל לנציב על הארץ אחרי החורבן, ונרצח. בספר יחזקאל נזכר בן נוסף של שפן "יאזניהו" כמי שעושה תועבות עובד אלילים בתוך המקדש (יח' ח 13-9). 
איך מתוך הנתונים המקראיים ההלו אפשר להגיע למסקנות מרחיקות הלכת על שפן, שהופכות אותו לדמות החשובה ביותר בקביעת גורל יהודה, ספרות התורה וההיסטוריוגרפיה המקראית? השיטה של בן-נון היא לשלוף שפנים מן המקלדת ולהציגם כ'עובדות' תוך שימוש ברטוריקה דמגוגית.  שיטה זו מאפשרת לבן-נון להפוך את שפן (ואת ירמיהו) לשילוני שהגיע לירושלים לאחר כיבוש שומרון, למחבר ספר דברים וספרי נביאים ראשונים, לממליך מלכים ואף לרוצח: "לא מן הנמנע (ניסוח המאפשר כל תיאוריה. למשל: לא מן הנמנע ששפן היה יתום, קצר רואי, הומוסקסואל. י.ה.) ששפן יזם את רציחתו של אמון בן מנשה". דוגמא לרצף דמגוגי של שאלות רטוריות: "האם אפשר להתעלם מן הקשר שבין רצח אמון לעובדה שהוא בנו של מנשה שנוא נפשו של שפן? (אז מה? כן, אפשר. י.ה.) האם אפשר לתאר את גילויו של 'הספר' ללא מעורבותו של סופר החצר ? (בוודאי שאפשר! י.ה.) האם סביר ששפן לא נטל חלק  בתכנון מעשה ההרס של יאשיהו בפולחן המסורתי? (כן, אפשר בהחלט! י.ה.) האם רעיון יצירת זיקה פוליטית עם הפרובינציה הישראלית הסמיכה (השערה המוצגת כעובדה ומניחה את המבוקש. י.ה.) לא יכול להיות פרי יזמתו של שפן? (יכול להיות, אז מה? ואולי זה פרי יזמתו של יאשיהו המלך? או של חלקיהו הכהן הגדול? י.ה.) האם אפשר לתאר את רעיון הפגיעה במקדש בית-אל, שנוא נפשם של השילונים (??? י.ה.) ללא מעורבותו של שפן השילוני (??? אפשר גם אפשר, שהרי זה חלק מהרס כל המזבחות והבמות! י..ה.). 
זוהי דוגמה אחת מרבות לרטוריקה הדמגוגית של המחבר, שבינה לבין מחקר מדעי אין ולא כלום!. 
דוגמא אחרונה לחוסר האמינות של המחבר. הוא קובע כי "ניתוח תכניו של ספר דברים יכול לספק לנו מידע על מגמותיו של הסופר שפן ובני חוגו...". אבל בספר דברים אין זכר לסופרים! במנגנון השלטוני של ספר דברים יש מלך, יש ראשי שבטים, שופטים, שוטרים, שרים, כוהנים – אין זכר לסופרים! האמנם, כטענת בן-נון, ספר דברים בא להגביל את הנביאים? הרי זהו הספר היחיד בתורה שנותן לנביא מעמד של ממשיכו של משה, ואף קובע חוק מיוחד שפתיחתו "נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך ה' אלהיך אליו שתמעון.. והיה האיש אש לא ישמע אל דברי... אנכי אדרוש מעמו" (דב' יח 15; 19). 
הדוגמאות האלו, מעט מהרבה, בשל קוצר היריעה, מלמדות שלפנינו סוגת הבדיה הספרותית-היסטורית, באצטלה של מחקר מדעי. שאלו אותי חברים שאינם חוקרי מקרא: "מה זה? זה באמת נכון? הרגשנו שעובדים עלינו...". פסיחה זו על שתי הסעיפים בין מחקר מדעי לתצוגת שוא של מחקר מדעי  מלמדת על הנזק הגדול של כתיבה פסבדו מדעית. לאחרונה נוקטים לרוב ובהקשרים שונים בצירוף "הכחשת ה...". יש ברשימתו של בן-נון משום הכחשת המחקר הביקורתי המקראי: אם זהו מחקר – אז אולי כל מחקר המקרא לדורותיו הוא בדיה ספרותית, וכך יש להתייחס אליו? ובכן לא!  הקורא המשכיל חייב להקפיד על "מיון הטקסטים על פי הסוגות הספרותיות שלהם".
 "מה לתבן את הבר", אמר ירמיהו (כג 28). 

* גרסה מקוצרת של רשימה זו פורסמה ב"הארץ", תרבות וספרות 15 בספטמבר

5 תגובות:

 1. הפלא פרופ' הופמן, לתאר את מה שהרגשתי, בדיוק כל כך רב, בהקשר לר"מ.

  השבמחק
 2. "לספר סיפור בדיוני על רקע של תקופה היסטורית מסוימת. מן הספרות" - אני עשיתי זאת בספרי "חליל מילל בואדי", שכולו יציר דמיוני והוא מעוגן בתקופת שופטים.
  אשר למאמר כולו, כרגיל מאמרים של הופמן הם מאירי עיניים ודרכו בבקורת גם היא מאירת עיניים ומסברת אוזן.

  השבמחק
 3. בן נון נוהג לירות חץ ולסמן סביבו עיגולים. השיטה עובדת מצוין על קורא שידיעותיו על התנך הם מהיותו תלמיד גרוע בבית הספר היסודי . זה תג אופייני לרב "מכחישי התנך" .

  השבמחק
  תשובות
  1. בחקר ההיסטוריה על פי סיפורי המקרא אין ברירה אלא לפעול בדרך שציינת (לסמן את המטרות סביב פגיעת החצים) ובדרכים נוספות של "חשיבה מחוץ לקופסה". זאת, משום שבמקומות רבים סותרים סיפורי המקרא את המציאות כפי שהתגלתה בחפירות ארכאולוגיות וגם את עצמם. עלינו לצאת, בין היתר, מנקודת הנחה שכותבי המקרא לא התכוונו לשמור על אמת היסטורית אלא לגייס את הידע ההיסטורי שהיה מקובל בתקופתם כדי לקדם מטרות אחרות - בעיקר החזרה בתשובה.

   מחק

 4. יאיר הופמן הנכבד:

  א) אין בידינו אמצעי לבדוק את האמת שמאחורי הכתוב במקרא, להוציא מספר קטן מאד של תעודות חוץ-מקראיות. כמו כן, גם כמה מן התעודות האלה קיבלו פרשנות של הסופר המקראי, לדוגמא מצבת מישע מלך מואב, כתובת תל דן וכתובת בלעם בר בער. אותם סופרים כוהנים ששטפו את מוחו של יאשיהו נהגו כמו המחב"תים של ימינו. לכן אין לנו ברירה אלא להשלים את תמונת האמת תוך כדי שימוש בהיגיון - מה שאתה מכנה "רומן היסטורי בדיוני".

  ב) הניתוח שלך את מגלת קהלת הנו שגוי לחלוטין. "הבל הבלים הכל הבל" מכוון לאמונות הפגאניות באלילים שהתפשטו בתקופה ההלניסטית (אתה לא באמת מאמין ששלמה המלך, אם בכלל היה קיים, כתב את המגילה. נכון?) לעומת האמונה הנכונה באל האחד אשר לה מטיף הכוהן הגדול אשר הודח (אני הייתי [בלשון עבר] מלך בירושלים).

  ג) אמון נרצח כי "עשה את הרע בעיני יהוה". אך מיצגיו של יהוה הם הכוהנים אשר חלק מהם קרובי משפחתו של שפן. לכן בהחלט סביר מאד כי שפן הוא זה שיזם את רציחת אמון על מנת להשתמש ביורש העצר הינוקא, יאשיהו, להשלטת תפיסת העולם שלו על ממלכת יהודה ועל השטחים הנרחבים של מה שנותר מממלכת ישראל.

  ד) בדבר אחד אני מסכים איתך: ספר דברים לא נכתב בידי צוות הסופרים של שפן. אני סבור כי הספר נכתב כשבעים שנה קודם לכן עבור הקהילה הישראלית המתחדשת בשומרון, "השומרונים", ואומץ בידי שפן הסופר. במשך שבעים שנה, בתנאי שימור בלתי אופטימאליים, קיבל הספר צורה של מסמך עתיק, ובתוספת המחשבה כי הוא זה שבעקבות יוזמתו התגלה הספר וגיוס חולדה הנביאה שוכנע המלך התמים יאשיהו באמיתותו.

  ככלל, אילו אני בנעליך לא הייתי רץ לשפוך קיטונות של לעג. כפי שכתבתי בפסקה הראשונה, אנחנו יכולים ללמוד מן הטכניקות של ההחזרה בתשובה של היום על עיוותי האמת בתקופה בה פעלו הסופרים והכוהנים אנשיו של שפן בן אצליהו.

  השבמחק