יום שני, 21 בספטמבר 2015

מהו 'מספר בני ישראל'?

moon and sun
את הפסוק שבשירת האזינו, "בהנחל עליון גוים / בהפרידו בני אדם // יצב גבולות עמים / למספר בני ישראל" (דברים לב, ח), הבינו בספרות חז"ל כמספר על חלוקת האלוהיות בין העמים: "בשעה שחלק הקב"ה את עולמו לאומות העולם, שנאמר 'בהנחל עליון גוים', נטלה כל אומה ואומה ובחרה לה אלוה, מי שבחרה לה למיכאל, מי שבחרה לה לגבריאל, מי שבחרה לה לשמש ולירח, אבל ישראל בחרו להם הקב"ה" (דברים רבה [מהדות ליברמן], ואתחנן).
מספר העמים והמלאכים או האלילים שהם עובדים להם זהה ל”מספר בני ישראל”. מספר זה נקבע כמספרם של "בני ישראל הבאים מצרימה" (בראשית מו, ח), כלומר: שבעים (שם, פסוק כז). ומכאן יסוד הקביעה החוזרת בספרות חז"ל שיש בעולם שבעים אומות (כגון מדרש תנאים לדברים לב,ח), שבעים שפות (כגון משנה שקלים ה, א), וכן שבעים מלאכים הסובבים את כסא הכבוד של ה' וממונים על הלשונות השונות (פרקי דרבי אליעזר כד).
והנה, קריאת הרשימה בספר בראשית שבה "כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים" מעוררת קושי, שכן בפירוש השמות נמנים שם רק 69 שמות. וגם אם נאמר כי 70 הוא מספר עגול, ואין צורך לדקדק בו, הרי שחז”ל בחרו בדרך אחרת להסביר את הקושי: לשיטתם יצאו לרדת מצרימה 69 נפש, אך נכנסו אליה 70 נפש, כיוון שנוספה עליהם בדרך אחת: יוכבד, אמו של משה, אשר נולדה "בפתח מצרים" (תנחומא [מהדורת בובר] במדבר יט) או "בין החומות" (תלמוד בבלי, סוטה יב ע"א). וראייתם של חז"ל ממה שנאמר על יוכבד, כי אמהּ "ילדה אותה ללוי במצרים" (במדבר כז, כו). כיוון שלא נאמר על אמהּ "ותהר ותלד" (כמקובל במקרא) אלא "ילדה" בלבד, הסיקו כי ההתעברות אירעה מחוץ למצרים והלידה במצרים, ממש עם הכניסה לשם. כך נעשו 69 ל-70 והושלם מספרם של בני ישראל, שעל פיו נגזר גם מספר האומות, אליליהן, לשונותיהן והמלאכים הממונים עליהן. 

מתוך: א' שנאן (עורך), י' זקוביץ וד' פרוינד, נהרדעה - דפי פרשת השבוע של האוניברסיטה העברית בירושלים, האזינו (תשס"ב 2001)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה