יום חמישי, 10 בנובמבר 2016

ודורך על במתי ים

ד״ר נגה איילי-דרשן, אוניברסיטת בר-אילן 


המלחמה בים, בריאת התנינים הגדולים, שביית הלִוְיָתָן, הדריכה על במתי ים והקדשתו של הר צפון - במוטיבים מקראיים אלו מהדהד הסיפור המפורסם ביותר שנוצר באזורנו, סיפור מלחמת אל הסער בים. גרעינו של הסיפור התגבש לפני יותר מארבעת אלפים שנה על חופו המזרחי של הים התיכון. במשך מאות השנים שלאחר כך התפתח הסיפור, התפצל ונטמע בקרב שאר תרבויות המזרח הקרוב הקדום, והשפעתו עליהן ועל ספרויותיהן היתה מכרעת. 
ספר זה מתחקה לראשונה אחר כל גרסותיו הקדומות של הסיפור המצויות בידינו היום, כפי ששרדו בכתביהן של ערי סוריה, מצרים, חת, אוגרית, מסופוטמיה וישראל, ודן בנוסחותיו של הסיפור ובדרכי הפצתו, התקבלותו וטמיעתו בכל מקום ומקום. בכתובים הנידונים כאן: מכתבו של שגריר מארי בחלב; פפירוס עשתרת ממצרים; שירת הים, אגדת פִּשַישַה, שירת חֶדַמוּ ושירת אֻלִכֻּמִי מחת; עלילות בעל מאוגרית; אֶנֻמַה אֶלִש ממסופוטמיה; ופרקים מהספרות המקראית. בתום האלף השני לפסה"נ לא היתה ולוּ ממלכה אחת במזרח הקרוב הקדום שלא הושפעה מסיפור מלחמת אל הסער בים. עקבותיו זורעים אור על התמורות התֵאולוגיות, החברתיות והמדיניות שחלו בקרב עמים אלו, על השיתוף התרבותי שהיה ביניהם, ועל הרקע להתהוותה של הספרות המקראית, הצעירה מבין אלו הנידונות כאן.

נושאי הספר מבוא: הסיפור הקדום על מלחמת אל הסער בים - הגילויים, שיטת המחקר והמקורות. 

פרק ראשון: עקבות סיפור מלחמת אל הסער בים בספרות מצרים 
א.פפירוס עשתרת (pBN 202 + pAmherst ix), הקדמה, שיר הלל, קוסמוגוניה, מאבק האלים בים, לבירור המסורות של סיפור מלחמת אל הסער בים בפפירוס עשתרת. 
ב. לחשים 
לחש מתוך פפירוס הרסט, לחש מתוך פפירוס ברלין, לחש מתוך פפירוס ליידן, לבירור המסורות של סיפור מלחמת אל הסער בים בלחשים המצריים. 
ג. שיר הלל לרעמסס ג'. 
ד. אגדת שני האחים (pD'Orbiney). 
ה. התבססות סיפור מלחמת אל הסער בים בספרות המצרית.

פרק שני: עקבות סיפור מלחמת אל הסער בים בספרות החורית-חתית 
א. שירת הים: שירת הים בחגיגות לכבוד הר חַזִי (CTH 785), שירת הים ברשימות קטלוגיות, שירת הים החורית (KUB 45.63), שירת הים החתית (CTH 346.9). 
ב. אגדת פִּשַיְשַה (CTH 350.3) 
ג. שחרור האלה מן הים (CTH 350.1) 
ד. שירת חֶדַמוּ (CTH 348) ושירת אֻלִכֻּמִי (CTH 345): הולדת בני כֻּמַרְבִּי והתייעצויותיו עם הים, גודלם העצום של בני כֻּמַרְבִּי וגדילתם המהירה, תגובת אל הסער עם גילוי יריביו בים, מעשי הפיתוי של אַנְזִלִי, ניסיונו הראשון של אל הסער להילחם באֻלִכֻּמִי, ניסיונו של אַשְתַבִּי להילחם באֻלִכֻּמִי, עזרת אֶאַה לאל הסער, ניסיונו השני של אל הסער להילחם באֻלִכֻּמִי, לבירור המסורות של סיפור מלחמת אל הסער בים בשירת חֶדַמוּ ושירת אֻלִכֻּמִי. 
ה. התבססות סיפור מלחמת אל הסער בים בספרות החורית-חתית 
נספח: אגדת אִלֻּיַנְכַּה (CTH 321) 

פרק שלישי: עקבות סיפור מלחמת אל הסער בים באוגרית 
א. מלחמת בעל בים במחזור עלילות בעל: אל ממליך את ים ומסלק את בעל משלטונו, כֹּתַ’ר-וחַ’סִס מוזמן לבנות את ארמונו של ים, עַתְ’תַר מבקש למלוך על האלים, ים דורש למסור לידיו את בעל, בעל נלחם בים, מנצחו ומולך על האלים, בעל בונה את ארמונו בהר צפון, לבירור המסורות של סיפור מלחמת אל הסער בים במחזור עלילות בעל. 
ב. מלחמות בעל וענת ביצורי הים, מלחמת בעל בלויתן, מלחמת ענת בים ובתנין. 

פרק רביעי: עקבות סיפור מלחמת אל הסער בים בספרות בבל 
מלחמת מַרְדֻךּ בים באֶנֻמַה אֶלִש 
א. התיאוגוניה 
ב. המאבק: הולדת מַרְדֻךּ, ראשית העימות, הקמת צבא תִאַמַת, המלכת קִנְגוּ, תגובת האלים למעשי תִאַמַת, הכנותיו של מַרְדֻךּ לקרב, נאום מַרְדֻךּ לפני תִאַמַת, הקרב בין מַרְדֻךּ לתִאַמַת, סוף הקרב, על מסורות הקרב בין מַרְדֻךּ לתִאַמַת 
ג. הקוסמוגוניה 
ד. המלכת מַרְדֻךּ 
ה. בניית מקדשו/ארמונו של מַרְדֻךּ 
ו. משתה החנוכה וקריאת חמישים שמות מַרְדֻךּ 
ז. 'והגדת לבנך' 
ח. התמזגות סיפור מלחמת אל הסער בים במסורות המיסופוטמיות 
נספח: אגדת לַבּוּ (CT XIII, 33-34) 

פרק חמישי: עקבות סיפור מלחמת אל הסער בים בספרות המקרא 
א. מלחמת אלוהי ישראל בים: חבקוק ג, תהלים יח = שמואל ב כב, איוב מא 
ב. גירוש הים והקוסמוגוניה: תהלים קד, משלי ח, תהלים לג, איוב לח, ירמיה ה, ישעיה יז, בראשית א, תהלים קמח 
ג. המאבק בים והקוסמוגוניה משולבים יחדיו: איוב כו, תהלים פט, תהלים עד, מוטיבים מהמאבק בים ומהקוסמוגוניה בתיאורי יציאת מצרים. 
ד. בריאת הר צפון ובניית המקדש 
ה. המלכת אלוהי ישראל: תהלים צג, תהלים כט, תהלים כד. 
ו. המסורות המקראיות של סיפור מלחמת אל הסער בים בישראל 
נספח: מסורות חלופיות על הכנעת תנין ולויתן והפיכתם למשרתי האל 
א. הכנעת תנין 
ב. לכידת לויתן והפיכתו לעבד עולם 
ג. נחש הים בשֵירות אלוהי ישראל 
ד. הים בשֵירות אלוהי ישראל 

פרק שישי: עקבות סיפור מלחמת אל הסער בים בספרות פְנים סוריה 
א. המכתב משגריר מארי בחלב (A.1968) 
ב. ים ועשתרת באֶמַר 

פרק שביעי: סיפור מלחמת אל הסער בים – גלגולה של מסורת 
א. החוט הסיפורי של מלחמת אל הסער בים בתרבויות המזרח הקרוב הקדום: פְּנים סוריה, מצרים, חת, אוגרית, בבל, ישראל. 
ב. התפלגות המוטיבים העיקריים המרכיבים את החוט הסיפורי: העילה לפרוץ המלחמה סיועה של האלה, האל המחליף הכושל, סיועו של אל החכמה לאל הסער, טיבו של הים כלי נשקו של אל הסער, בריאת העולם במקום ים, המלכת אל הסער, בניית ארמונו/מקדשו של אל הסער. 
ג. התפתחות החוט הסיפורי. 

ד. אחרית דבר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה