יום ראשון, 18 באוגוסט 2013

ביבליוגרפיה על הוראת המקרא

נויה שגיב, אונ' חיפה הפקולטה לחינוך

סולם שראשו בשמים
דרכי הוראת המקרא בבתי הספר העממיים של הזרם הכללי וזרם העובדים בארץ ישראל, מ-1910 עד שנות ה- 60
 'הוראת המקרא במדינת ישראל: שולחן עגול', הקונגרס העולמי ה-16 למדעי היהדות תשע"ג (2013)

מקורות ראשוניים
המקורות הראשוניים העיקריים למחקר מובאים לפי קטגוריות נושאיות ובתוכן לפי סדר כרונולוגי.
אודות הוראת התנ"ך- ראציונל ושיטות – כתבי מורים בולטים:
ב”צ מוסינזון (1910), התנ"ך בבית הספר, החינוך א.
ח”א זוטא (1935), דרכי הלימוד של התנ"ך בצירוף שיעורים לדוגמא. ירושלים, ראובן מס.
י’ עזריהו (1946), הוראת התנ"ך, כתבי יוסף עזריהו, ישראל, מסדה.
ש”ד גויטין (תש"ו),  הרהורים על תכנית הלימודים בהוראת התנ"ך, אורים, קובץ שאלות חינוך והוראה,לבעיותיה של הוראת התנ"ך, אייר תש"ו, ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י.
ש”ד גויטין (1957), הוראת התנ"ך, בעיותיה ודרכיה, תל אביב,  יבנה.
תכניות לימודים
תכנית בתי הספר העממיים העירוניים, תרפ"ג.
ח”א זוטא (תרפ"ט),  נסיון של תכנית מפורטת ללמודי התנ"ך בבית הספר העממי, אוצר המורה ד, ירושלים, הסתדרות המורים העברים בארץ ישראל.
קוים א, תרצ"ז, פרקי תכנית לבית הספר העממי, ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, המרכז לחינוך, תל אביב.
קוים, תשי"ג, תכנית לסיפורי המקרא בכיתות ב'-ה'.ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י, המרכז לחינוך. תל אביב, אורים.
מדריכים למורה 
מדריך לכיתה ד (תשי"ד), סידרת מדריכים, ספרי עזר והדרכה למורים בכיתות בית הספר היסודי, תל אביב, אורים- המרכז לחינוך.
מדריך לכיתה ו, (תשט"ו), סידרת מדריכים, ספרי עזר והדרכה למורים בכיתות בית הספר היסודי, תל אביב, אורים- תרבות וחינוך. 
מדריך לכיתה א (תשט"ז), סידרת מדריכים, ספרי עזר והדרכה למורים בכיתות בית הספר היסודי, תל אביב, אורים- תרבות וחינוך. 
מדריך לכיתות ב-ג, (תש"ך), סידרת מדריכים, ספרי עזר והדרכה למורים בכיתות בית הספר היסודי, ההסדתרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב, אורים- תרבות וחינוך. 
מדריך לכיתה ה, (תש"ך), סידרת מדריכים, ספרי עזר והדרכה למורים בכיתות בית הספר היסודי, הועד הפועל, ההסדתרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב, אורים- תרבות וחינוך.
מדריך לכיתות ז-ח, (תשכ"ב), סידרת מדריכים, ספרי עזר והדרכה למורים בכיתות בית הספר היסודי,  תל אביב,  אורים- תרבות וחינוך.
מקראות וספרי לימוד
"סיפורי המקרא לילדים", רבניצקי, ביאליק ובן ציון (עורכים),הוצאת דביר. בידי מהדורה משנת 1957. מהדורה ראשונה - 1902. 
מ’ סולוביטשיק, (תרפ"ה), שכיות המקרא: אוצר מנות לכתבי הקודש, ברלין, דביר. בידי מהדורה ראשונה. 
ח”א זוטא. וא’ שטרנברג, (תש"ט), קדמוניות- תולדות עמי קדם ועם ישראל עד גלות בבל, ספר לימוד לבתי הספר, (מהדורה שלישית) תל אביב, מסדה. מהדורה ראשונה- שנת 1934.
א’ שירה, (1950), לוחות חומר יביעו אומר, תל אביב, חברת "אמנות" בע"מ. ספר א יצא בשנת 1947. בידי ספר שני, מהדורה ראשונה, 1950.
מחקרים
צ’ אדר (1983) , חקר התנ"ך והוראת התנ"ך,  עיונים בתנ"ך ובהוראתו, תל אביב, צ'ריקובר.
א’ אופק,  (1988), ספרות הילדים העברית 1900- 1948, כרך א,  ישראל,  דביר .
אחד העם, הגימנסיה העברית ביפו, בתוך: כל כתבי אחד העם,תשי"ד, דביר
ר’ אלבוים- דרור (1986), החינוך העברי בארץ ישראל, ישראל, יד יצחק בן צבי.
ר’ אלבוים- דרור (1999),  השורשים של מערכת החינוך בישראל, בתוך: א' פלד (עורך) יובל למערכת החינוך בישראל,  תל אביב,משרד הבטחון.
י’ אמית (תשס"ד), חקר המקרא בהוראת המקרא, עיונים בחינוך היהודי ט'.
י’ אמית, (1997), היסטוריה ואידאולוגיה במקרא, ישראל. משרד הבטחון.
י’ אמית, (2000), לקרוא סיפור מקראי, ישראל, משרד הבטחון.
י’ אמית, (2002) הוראת המקרא בחינוך הכללי- עיון בתכניות הלימודים, בתוך עמוס הופמן ויצחק שנל (עורכים), ערכים ומטרות בתכניות הלימודים בישראל, אבן יהודה, רכס. 
י’ אמית י' (2005), ידיעה קודמת לאהבה, על מצוקות הוראת המקרא בבתי הספר, שורש הדברים- עיון מחודש בשאלות עם וחברה, רוביק רוזנטל (עורך), ירושלים, כתר. 
י’ אמית,  (2010), עלייתה ונפילתה של אימפריית המקרא בחינוך הישראלי, ישראל, רכס.
י’ ארנקרץ (תש"ו) , איך לקרוא פרק בתנ"ך, אורים, קובץ שאלות חינוך והוראה, לבעיותיה של הוראת התנ"ך, אייר תש"ו, ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י.
נ’ אררט (1967), מטרות ודרכים בהוראת המקרא, החינוך ב, הסתדרות המורים בישראל.
ח”נ ביאליק וי”ח רבנציקי (תרצ"ו), ספר האגדה, דביר, תל אביב. 
ב’ בן יהודה (1973), לתולדות  החינוך בישראל בארץ ישראל עד קום המדינה, בתוך ח’ אורמיאן (עורך), החינוך בישראל, ירושלים,  משרד החינוך והתרבות. 
מ’ ברקאי (תש"ו), המחזות קלות בסיפורי המקרא, אורים, קובץ שאלות חינוך והוראה, לבעיותיה של הוראת התנ"ך, אייר תש"ו, ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י.
ד’ גבתון (2006), תיאוריה המעוגנת בשדה: משמעות תהליך ניתוח הנתונים ובניית התיאוריה במחקר איכותי, בתוך צבר בן יהושע נ' (עורכת), מסורות וזרמים במחקר האיכותי, ישראל,  דביר. 
י’ גולדשטיין (1986), החדר המתוקן ברוסיה כבסיס למערכת החינוך הציונית, עיונים בחינוך 45, אוניברסיטת חיפה.
י’ גילת, 1992, פרקים בהשתלשלות ההלכה, ישראל, הוצאת אוניברסיטת בר אילן
א’ גרוסמן, 2006, רש"י: ר' שלמה יצחקי, ירושלים, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
ב”צ דינור, (תשי"ח), נקודות מוצא להוראת תנ"ך, ערכים ודרכים, תל אביב, אורים.
ד’ זיסנויין (2003), מדיניות החינוך היהודי בישראל מימי הישוב ועד ימינו, י’ דרור, ד’ נבו, ר’ שפירא (עורכים), תמורות בחינוך: קווים למדיניות החינוך בישראל לשנות האלפיים, תל אביב, רמות.
י’ זקוביץ (2002), סוף המאה של התנ"ך,  י’ ברטל (עורך), העגלה המלאה, ישראל, מאגנס.
ח’ טוריאניסקי (2010), הלימוד בחדר בעת החדשה המוקדמת, בתוך החדר, מחקרים תעודות, פרקי ספרות וזכרונות (ע’ אטקס וד’ אסף, עורכים), תל אביב, האוניברסיטת תל אביב, בית שלום עליכם.
י’ יונאי (1996), מקרא בחינוך הממלכתי, משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית.
י’ ייבין (תשל"ח), הערך: מסורה, בתוך הרץ טור סיני, שמואל, ייבין, ליוור, לוינשטם, רבין, (עורכים), אנצקלופדיה מקראית, ירושלים, מוסד ביאליק 
א’ כהן, 1983, דידקטיה של התנ"ך- עיון מחודש, החינוך המשותף, חוברת 109, עמ' 104-77
א’ כהן, 1997, דרושה דידטיקה מיוחדת להוראת התנ"ך בבית הספר היסודי,דפים 25, עמ' 40-7
י’ כ"ץ, (1963), מסורת ומשבר, החברה היהודית במוצאי ימי הביניים. ירושלים, מוסד ביאליק. 
ר’ כשר, (מ’ הרן, עורך), 1993, מגילות, עולם התנ"ך, רעננה, דברי הימים הוצאה לעולם, עולם התנך.
א”מ ליפשיץ (תר"פ), החדר - תכונתו ושיטתו, התקופה, ז (ניסן-סיוון תר״ף).
ח’ מאק, (2001), מבוא לתפילות ישראל, רעננה, ישראל. משרד הבטחון.
ג’ מלצר (1953), הוראת התנ"ך בכיתות היסוד,  אפקים לתרבות וחינוך, ב, 23. המחלקה לחינוך של השומר הצעיר.
א’ סימון, (2002), מעמד המקרא בחברה הישראלית – ממדרש לאומי לפשט קיומי, בקש שלום ורדפהו, תל-אביב, ידיעות אחרונות.
י’ סכונפלד (1979), גישות לתנ"ך בחינוך בישראל, סימון א' (עורך), המקרא ואנחנו, ישראל, דביר.
פ’ סנדלר (תשל"ח), הערך: מקרא:חקר המקרא, בתוך נ”ה טור סיני, ש’ ייבין, ליוור, לוינשטם, ח’ רבין, (עורכים), אנצקלופדיה מקראית, ירושלים, מוסד ביאליק.
ז’ עמישי- מיזלש, אמנות יהודית במאה ה-19, (2007), בתוך: י’ יובל, י’ צבן, ד’ שחם, ד’ מירון, ח’ חבר, זמן יהודי חדש  תרבות יהודית בעידן חילוני - מבט אנציקלופדי - כרך שלישי  ספרויות ואמנויות, (מהדורה שלישית) ירושלים, כתר הוצאה לאור למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית 
י’ עזריהו (תשי"ד), החינוך העברי בארץ ישראל, מסדה, בסיוע אגף החינוך והתרבות במדינת ישראל.
ו’ קלנר (תש"ו), לשון סיפורי המקרא, אורים, קובץ שאלות חינוך והוראה, לבעיותיה של הוראת התנ"ך, אייר תש"ו, ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י.
א’ רביצקי, י’ גפני (1992),  קדושת החיים וחירוף הנפש  קובץ מאמרים לזכרו של אמיר יקותיאל, ירושלים, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל.
א’ רוזנק, (2006), הרב קוק, ירושלים, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
א’ רופא, (2006) מבוא לספרות המקרא, ירושלים, כרמל
י’ רפל, (1990), מועדי ישראל , ישראל, משרד הבטחון
י’ שביט, מ’ ערן, (2003), מלחמת הלוחות: ההגנה על המקרא במאה התשע-עשרה ופולמוס בבל והתנ"ך, ישראל, עם עובד.
י’ שביט, (2007), היהדות החילונית וביקורת המקרא, בתוך י’ ברטל, י’ יובל, י’ צבן, ד’ שחם, מ’ ברינקר (עורכים), זמן יהודי חדש  תרבות יהודית בעידן חילוני - מבט אנציקלופדי - כרך ראשון  ההגות היהודית המודרנית ; זיכרון, מיתוס והיסטוריה ; תמורות באורחות החיים, (מהדורה שלישית), ירושלים, כתר הוצאה לאור למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית.
א’ שבייד, (1979), הוראת המקרא כתורה בבית הספר הממלכתי, המקרא ואנחנו, המכון ליהדות בת זמננו, דביר.
א’ שבייד, (2006), תולדות פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש - חלק רביעי  ההתמודדות עם התהוות מרכזי יהדות חדשים בארץ-ישראל ובארצות-הברית, ישראל, עם עובד.
ש’ שטמפפר (2010), החדר- לימוד תורה ושימור הריבוד החברתי, בתוך החדר, מחקרים תעודות, פרקי ספרות וזכרונות (ע’ אטקס וד’ אסף, עורכים), תל אביב, האוניברסיטת תל אביב, בית שלום עליכם.
מ’ שטרן, י’ גפני, א’ אופנהיימר, (עורכים), 1993, יהודים ויהדות בימי בית שני, המשנה והתלמוד, ירושלים, יד יצחק בן צבי.
א’ שפירא (1992), חרב היונה: הציונות והכוח 1948-1881, רעננה, עם עובד.
א’ שפירא, (1997), יהודים חדשים יהודים ישנים, רעננה, עם עובד.
א’ שפירא (תשס"ו), התנ"ך והזהות היהודית, ירושלים, מאגנס. 
א’ שקדי (2003), מילים המנסות לגעת  מחקר איכותני - תאוריה ויישום, רעננה, רמות.
א’ שקדי, (2004). "תאוריות הוראה מול תאוריות של מורים: הילכו שנים יחדיו בלתי אם נועדו?", בתוך: מ' פרנקל וא' דיטשר (עורכים), הבנת המקרא בימינו - סוגיות בהוראתו, ירושלים: מאגנס, עמ' רס"ג-רצ"ג.
צ’ שרפשטיין (1964), תולדות החינוך העברי בארץ ישראל מראשית היישוב החדש ועד תקומת המדינה,  כרך 4 בסדרה תולדות החינוך העברי בדורות האחרונים, ירושלים, ראובן מס. 
מ’ תלמי (תש"ו). נקודות מתודיות להוראת התנ"ך בבי"ס עממי, אורים, קובץ שאלות חינוך והוראה, לבעיותיה של הוראת התנ"ך, אייר תש"ו, ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י.
Dror Y, 2007, Bible Teaching in the Labour Trend and the Kibbutz Movements (1921-1953). Jewish History, 21 (2), 2007 (pp. 179-197).
Schoneveld J (1976), The Bible in Israeli Education: A Study of Approaches to the Hebrew Bible and its Teaching in Israeli Educational Literature, Van Gorcum, Assen, Amsterdam
אתרים (אוחזרו בספטמבר 2011)
תנועת העבודה הישראלית,  "וצאות ספרים פועליותה". http://tnuathaavoda.info/zope/home/6/1118186432/?skin=print
"לוי, 2008, מתוך האתר "חנות הספרים של איתמר") , מאת איתמר לוי,  דף מידע 37, 27/3/2008
אתר מחוז מרכז, משרד החינוך, דברים בגמר חידון התנ"ך למבוגרים, סער ג, 2010 http://www.education.gov.il/merkaz/neum.htm
אתר המשנה לראש הממשלה, השר סילבן שלום. 
http://www.silvan-shalom.co.il/article.php?id=226

* מבוסס על עבודת MA בהנחיית פרופ' יובל דרור, אונ' תל אביב.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה