יום שישי, 21 במאי 2021

ביבליוגרפיה לספר תהלים

ד״ר לאה מזור, האוניברסיטה העברית

פרשנות

ג' גליל (עורך ומרכז), תהלים, א-ב (עולם התנ״ך), תל-אביב 1995

ע׳ חכם, ספר תהלים, א-ב (דעת מקרא), ירושלים תשל״ט, תשמ״א

מ׳ כהן (מהדיר ועורך), תהלים, א-ב (מקראות גדולות הכתר), ירושלים תשס״ג

L.C. Allen, Psalms 101–150 (rev. edn; WBC, 21; Waco [orig. 1983]), Nashville 2002

C. A. Briggs and E. G. Briggs, Psalms, I-II (ICC), Edinburgh 1906-7

W. Brueggemann and W.H.Bellinger, Psalms (NCBC), New York 2014

P.C. Craigie, Psalms 1–50 (WBC), Waco 1983

N. L. deClaissé-Walford, The Book of Psalms (NICOT), Grand Rapids 2014

F. L. Hossfeld and E. Zenger, Psalms (Hermeneia), Minneapolis 2005

M. E. Tate., Psalms 51–100 (WBC), Waco 1990

S. L. Terrien, The Psalms: Strophic Structure and Theological Commentary, Grand Rapids 2003


מחקרים

י' אבישור, עיונים בשירת המזמורים העברית והאוגריתית, ירושלים תשמ״ט

Y. Avishur, Studies in Hebrew and Ugaritic Psalms, Jerusalem 1994

מ״מ בובר, הצדק והעוול על פי צרור מזמורי תהילים, ירושלים תשי״א

מ״מ בובר, ״הצדק והעוול על-פי צרור מזמורי תהלים״, דרכו של מקרא: עיונים בדפוסי-סגנון בתנ״ך, ירושלים תשכ"ד, עמ׳ 162-139

י' בן דב, "שיטה חדשה בפרשנות ספר תהלים", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יז (2007), עמ׳ 346-331

ח"א גינזברג, ״כתבי אוגרית ותהלים כט״, כתבי אוגרית, ירושלים תש״ו, עמ׳ 131-129

י"א זליגמן, ״תהילים מ“ז״, תרביץ נ (תשמ“א), עמ׳ 36-25

ש׳ גלנדר, החוויה הדתית במזמורי תהלים, ירושלים תשע"ג

צ' גלעד, "תהלים ק"ל - ממעמקים״, הגות במקרא, ה, תל אביב תשמ"ח, עמ' 105 - 79

מ' גרינברג, ״על עידון מושג התפילה במקרא״, אשל באר שבע, א (תשל״ו), עמ׳ 14-9

מ׳ גרסיאל, ״תהלים ס׳: רקעו ההיסטורי, פירושו, קישוריו הספרותיים ומשמעותו״, בית מקרא לט,ג (תשנ״ד), עמ׳ 209-193

י׳ הופמן, "המעבר מיאוש לתקווה במזמורי תחינת היחיד״, תרביץ נה,ב (תשמ"ו), עמ' 172-161

י' הופמן, ״תהילים קד: עיון ספרותי״, ע׳ טוב ומ׳ פישביין (עורכים), שערי טלמון: מחקרים במקרא, קומראן והמזרח הקדמון מוגשים לשמריהו טלמון, וינונה לייק, 1992, עמ׳ 42-31

א' הורביץ, שקיעי חכמה בספר תהלים - עיוני לשון וסגנון, ירושלים תשנ״א

מ' ויינפלד, הליטורגייה היהודית הקדומה - מהספרות המזמורית ועד לתפילות במגילות קומראן ובספרות חז"ל, ירושלים תשס"ד

מ׳ וייס, המקרא כדמותו: שיטת האינטרפרטציה הכוליית, מהדורה שלישית מתוקנת ומורחבת, ירושלים תשמ״ז

M. Weiss, The Bible From Within - The Method of Total Interpretation, Jerusalem 1984

מ׳ וייס, מקראות ככוונתם, לקט מאמרים, ירושלים תשמ״ח

מ׳ וייס, אמונות ודעות במזמורי תהילים [פתח דבר - י׳ זקוביץ], ירושלים תשס״א

נ׳ כהן, ״מזמור ל - מזמור התודה ה'אבוד' של חזקיהו המלך?״, בית מקרא סד,א (תשע"ט), עמ׳ 137-107

י׳ ליכט, "קבוצה של מזמורים לכבוד מלכות ה' (מזמורים צ״ה-ק׳‘)״, ספר אורבך, ירושלים תשט"ו, עמ' 166-157

א׳ סימון, ארבע גישות לספר תהילים: מרס״ג עד ראב״ע, רמת גן תשמ״ב

א׳ סמט, עיונים במזמורי תהילים, תל אביב תשע״ב

נ׳ סרנה, "תהלים, ס' תהלים“, אנציקלופדיה מקראית, ח, טורים 462-437

מ"ד קאסוטו, ״תהלים סח״, ספרות מקראית וספרות כנענית, א, ירושלים תשל״ב, עמ׳ 199-167

י' קויפמן, ״ספר תהלים״, תולדות האמונה הישראלית, כרך שני ספר ראשון, תל אביב תשי״ב, עמ׳ 727-646

א׳ קימרון, ״ללשון בית שני בספר תהלים״, בית מקרא כג,ב (תשל״ח), עמ׳ 150-139

ש״נ קרמר ומ׳ ויינפלד, ״הספרות השומרית וספר תהלים - מבוא למחקר השוואתי (חלק א)״, בית מקרא יט,א (תשל״ד), עמ׳ 24-8

ש״נ קרמר ומ׳ ויינפלד, ״הספרות השומרית וספר תהלים - מבוא למחקר השוואתי (חלק ב)״, בית מקרא יט,ב (תשל״ד), עמ׳ 160-136

א' רופא, מבוא לשירה המזמורית ולספרות החכמה שבמקרא, ירושלים תשס״ד

ב״י שורץ, ״מזמור נ׳, עניינו, דגמו ומקומו״, שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, ג, ירושלים תשל״ט, עמ׳ 106-77

א"ל שטראוס, על שלשה מזמורי תהלים, מהדורה שלישית, ירושלים תשכ״ד

Basson, A., Divine Metaphors in Selected Hebrew Psalms of Lamentation (FAT 2/15), Tübingen 2006

B. S. Childs, “Psalm Titles and Midrashic Exegesis,” JSS 16 (1971), pp. 137–50; e-journal in Journal of Semitic Studies

J. L. Crenshaw, The Psalms: an Introduction, Grand Rapids 2001

D. Dhanaraj, Theological Significance of the Motif of Enemies in Selected Psalms of Individual Lament (OBC 4), Glückstadt 1992

P. W. Flint and P. D. Miller (eds.), The Book of Psalms: Composition and Reception (VTS 99), Leiden 2004

J. P. Fokkelman, Major Poems of the Hebrew Bible - at the Interface of Prosody and Structural Analysis, vol. I, Assen 1998; vol. II, Assen 2000; vol. III, Assen 2003

E. S. Gerstenberger, Psalms, Part 1 with an Introduction to Cultic Poetry (FOTL XIV), Grand Rapids 1988

H. Gunkel, Die Psalmen (HKAT), Göttingen 1926

H. Gunkel (completed by J. Begrich), Introduction to Psalms: the Genres of the Religious Lyric of Israel, Macon 1998

J. T. James, "Research Trends in the Study of the Ethics of the Psalms”, Currents in Biblical Research 18,2 (2020), pp. 118-141. Web.

H. J. Kraus, Theology of the Psalms, Minneapolis 1979, 1986

J. L. Mays, “The Place of the Torah-Psalms in the Psalter,” JBL 106.1 (1987), pp. 3–12

M. Marttila, Collective Reinterpretation in the Psalms: a Study of the Redaction History of the Psalter (FAT 13), Tübingen 2006

S. Mowinckel, The Psalms in Israel's Worship, Oxford 1962

N. M. Sarna, Songs of the Heart: An Introduction to the Book of Psalms, New York: 1993

K. Schaefer, Psalms, Collegeville 2001

H. Spieckermann, "From the Psalter Back to the Psalms”, Zeitschrift Für Die Alttestamentliche Wissenschaft 132,1 (2020), pp. 1-22

Rofé, The Text-Criticism of Psalm 80—Revisited”, VT 61 (2011), pp. 298-309

E. van Wolde, "A Prayer for Purification" , VT 70,2 (2020), pp. 340-360. Web.

G. Vreugdenhil, Psalm 91 and Demonic Menace (OTS 77), Leiden 2020

J. Wellhausen, The Book of Psalms (SBOT), London 1898

C. Westermann, The Psalms: Structure, Content and Message, Minneapolis 1980

C. Westermann, “The Role of the Lament in the Theology of the Old Testament,” Praise and Lament in the Psalms, Atlanta, 1981, pp. 259–280

G. H. Wilson, The Editing of the Hebrew Psalter, Chico 1985

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה